• howa menzili

howa menzili

 • Çelek ýagyşyna toplumlaýyn gözegçilik stansiýasy Awtomat ýagyş stansiýasy

  Çelek ýagyşyna toplumlaýyn gözegçilik stansiýasy Awtomat ýagyş stansiýasy

  Awtomat ýagyş stansiýasy ýokary takyklyk analog mukdaryny, wyklýuçatel mukdaryny we impuls mukdaryny birleşdirýär.Önüm tehnologiýasy ajaýyp, durnukly we ygtybarly, göwrümi kiçi we gurmak aňsat.Gidrologiki çaklamada, suw joşmasynyň duýduryşynda we ş.m. ýagyş stansiýalarynyň we suw derejesindäki stansiýalaryň maglumatlary ýygnamak üçin örän amatlydyr we dürli ýagyş stansiýalarynyň we suw derejesindäki stansiýalaryň maglumatlary ýygnamak we aragatnaşyk funksiýalaryny kanagatlandyryp biler.

 • Daşky gurşaw tozanyna gözegçilik ulgamy

  Daşky gurşaw tozanyna gözegçilik ulgamy

  Noise Sesi we tozany gözegçilik ulgamy üznüksiz awtomatiki gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.
  ◆ Maglumatlar awtomatiki gözegçilikde saklanyp we gözegçiliksiz iberilip bilner.
  F f tozan, PM2.5, PM10, PM1.0, TSP, ses we howanyň temperaturasy we çyglylygy, ýeliň tizligi, ýeliň ugry we beýleki daşky gurşaw faktorlaryna gözegçilik edip biler, şeýle hem her kesgitleýiş nokadynyň kesgitleýiş maglumatlary gönüden-göni ýüklenýär. simsiz aragatnaşyk arkaly gözegçilik fon.
  Mainly Esasan şäher funksional sebite gözegçilik etmek, senagat kärhanalarynyň araçäk gözegçiligi we gurluşyk meýdançasynyň araçägine gözegçilik etmek üçin ulanylýar.

 • PC-5GF Fotowoltaik daşky gurşaw gözegçisi

  PC-5GF Fotowoltaik daşky gurşaw gözegçisi

  PC-5GF Fotowoltaik daşky gurşaw monitory, gurmak aňsat, ýokary ölçeg takyklygy, durnukly öndürijiligi we birnäçe meteorologiki elementleri birleşdirýän demir partlama garşy örtükli daşky gurşaw monitorydyr.Bu önüm, içerde we daşary ýurtda gün energiýasyna gözegçilik ulgamynyň ösen tehnologiýasy bilen bilelikde gün energiýasy çeşmelerine baha bermek we gün energiýasy ulgamyna gözegçilik etmek zerurlyklaryna laýyklykda işlenip düzüldi.

  Daşky gurşawyň temperaturasy, daşky çyglylyk, ýeliň tizligi, ýeliň ugry we howa basyşy ýaly daşky gurşawyň esasy elementlerine gözegçilik etmekden başga-da, bu önüm fotoelektrik güýjünde zerur gün radiasiýasyna (keseligine / ýapgyt tekizlige) we komponent temperaturasyna gözegçilik edip biler. stansiýa daşky gurşaw ulgamy.Hususan-da, ajaýyp kosin aýratynlyklaryna, çalt reaksiýa, nol süýşmegine we giň temperatura täsirine eýe bolan ýokary durnukly gün radiasiýa datçigi ulanylýar.Gün senagatynda radiasiýa gözegçilik etmek üçin örän amatlydyr.Iki piranometri islendik burçda öwrüp bolýar.Fotowoltaik pudagynyň optiki kuwwat býudjet talaplaryna laýyk gelýär we häzirki wagtda fotoelektrik stansiýalarynda ulanmak üçin iň amatly öňdebaryjy göçme fotoelektrik gurşaw monitorydyr.

 • Göçme el göteriji howa menzili

  Göçme el göteriji howa menzili

  Carry götermek üçin amatly, işlemek aňsat
  Five Bäş meteorologiki elementi birleşdirýär: ýeliň tizligi, tizligiň ugry, howanyň temperaturasy, howanyň çyglylygy, howa basyşy.
  Large Gurnalan uly göwrümli FLASH ýat çipi azyndan bir ýyl meteorologiki maglumatlary saklap bilýär.
  USB USBhliumumy USB aragatnaşyk interfeýsi.
  Custom customörite parametrleri goldaň.

 • LF-0012 elde göterilýän howa menzili

  LF-0012 elde göterilýän howa menzili

  LF-0012 elde göterilýän howa stansiýasy götermek üçin amatly, işlemek aňsat we köp meteorologiki elementleri birleşdirýän göçme meteorologiki gözegçilik guralydyr.Ulgam ýel tizliginiň, ýeliň ugrunyň, atmosfera basyşynyň, temperaturanyň we çyglylygyň bäş meteorologiki elementini takyk ölçemek üçin takyk datçikleri we akylly çipleri ulanýar.Gurlan uly göwrümli FLASH ýat çipi azyndan bir ýyl meteorologiki maglumatlary saklap biler: gabat gelýän USB kabelini ulanyp, ähliumumy USB aragatnaşyk interfeýsi, maglumatlary kompýuterde göçürip alyp bilersiňiz, bu ulanyjylara has giňişleýin seljermek we derňemek üçin amatlydyr. meteorologiýa maglumatlary.

 • Miniatýura ultrases integral datçigi

  Miniatýura ultrases integral datçigi

  Mikro ultrases 5 parametrli datçik, ýeliň tizligini takyk we çalt kesgitläp bilýän, ultrases ýörelgesiniň ýel tizligi we ugur datçigi, ýokary takyk sanly temperatura, çyglylyk we howa basyşy datçigi bilen birleşdirilen doly sanly kesgitleme, ýokary takyklyk datçigi. , ýeliň ugry, atmosfera temperaturasy, atmosfera çyglylygy.we atmosfera basyşy, gurlan signallary gaýtadan işleýän bölüm ulanyjynyň isleglerine görä degişli signallary çykaryp biler, ýokary güýçli gurluş dizaýny howa şertlerinde ygtybarly işläp biler we meteorologiýa, umman, daşky gurşaw, howa menzilleri, portlar, barlaghanalar, senagat, oba hojalygy we ulag we beýleki ugurlar.

 • Köpugurly awtomatiki howa stansiýasy

  Köpugurly awtomatiki howa stansiýasy

  Hemme howa menzili

  Ather Howa stansiýasy ýeliň tizligini, ýeliň ugruny, daşky gurşawyň temperaturasyny, daşky çyglylygy, atmosfera basyşyny, ýagyş we beýleki elementleri ölçemek üçin ulanylýar.
  Meteorologiki gözegçilik we maglumatlary ýüklemek ýaly birnäçe funksiýa bar.
  Syn etmegiň netijeliligi ýokarlanýar we synçylaryň zähmet güýji peselýär.
  Ulgam durnukly öndürijilik, ýokary kesgitleme takyklygy, pilotsyz borjy, güýçli päsgelçilige garşy ukyplylygy, baý programma üpjünçiligi funksiýalary, götermek aňsat we güýçli uýgunlaşma aýratynlyklaryna eýedir.
  Omörite goldawparametrleri, esbaplary we ş.m.

 • Toz we şowhun gözegçilik stansiýasy

  Toz we şowhun gözegçilik stansiýasy

  Sesi we tozany gözegçilik ulgamy dürli ses we daşky gurşaw funksional ýerleriniň tozan gözegçilik meýdanyndaky gözegçilik nokatlaryna yzygiderli awtomatiki gözegçilik edip biler.Doly funksiýalary bolan gözegçilik enjamy.Gözegçilik edilmedik ýagdaýynda awtomatiki gözegçilik edip biler we GPRS / CDMA ykjam jemgyýetçilik ulgamy we ýörite setir arkaly maglumatlary awtomatiki gözegçilikde saklap biler.maglumatlary geçirmek üçin tor we ş.m.Simsiz datçik tehnologiýasyny we lazer tozan synag enjamlaryny ulanyp, howanyň hilini gowulandyrmak üçin özi tarapyndan döredilen howa açyk howa tozan gözegçilik ulgamy.Toz gözegçiliginden başga-da, PM2.5, PM10, PM1.0, TSP, ses we daşky gurşaw temperaturasyna gözegçilik edip biler.

 • Kiçi awtomatiki howa menzili

  Kiçi awtomatiki howa menzili

  Ownuk howa stansiýalary, agramy ýeňil we diňe giňeltmek nurbatlary bilen gurnalyp bilinýän 2,5M poslamaýan polatdan ýasalan ýaýlary ulanýarlar.Kiçijik howa menziliniň datçiklerini saýlamak, saýtdaky müşderileriň hakyky isleglerine görä düzülip bilner we programma has çeýe.Sensorlara esasan ýeliň tizligi, ýeliň ugry, atmosfera temperaturasy, atmosfera çyglylygy, atmosfera basyşy, ýagyş, topragyň temperaturasy, topragyň temperaturasy we kompaniýamyz tarapyndan öndürilen beýleki datçikler girýär. Dürli daşky gurşaw gözegçiliginde saýlanyp we ulanylyp bilner.