• Korporatiw medeniýet

Korporatiw medeniýet

Medeniýet icoIçerde we daşary ýurtlarda on müňlerçe taslama ýüz tutmalarynda tejribämiz bar.

Medeniýet icoProductshli önümlerimize milli metrologiýa bölümi tarapyndan gözegçilik edilip bilner.

Medeniýet icoIslendik wagt müşderilere hyzmat etmek üçin satuwdan soňky tehnologiýa toparymyz bar.

Medeniýet icoMilli esasy ýokary tehnologiýaly kärhana.

Medeniýet icoMilli hil görkezijisi.

Medeniýet icoÖnümler 100-den gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.

Medeniýet icoMeteorologiýa, suwy tygşytlamak, ekologiki daşky gurşawy goramak, oba hojalygy, harby senagat we ylmy gözleg institutlary ýaly milli möhüm taslamalara hyzmat etmek.

Korporatiw medeniýet
HUACHENG missiýasy

HUACHENG missiýasy

Üznüksiz öňe gidişlik edýän we kämillige ymtylýan we jemgyýet üçin ösen we täsirli ylmy gözleg gurallary bilen üpjün edýän ýokary bahaly hyzmatlary beriň.

HUACHENG Görüş

Iň gymmatly we abraýly gözleg bölümi bolmak we öz ugrumyzda iň gowularyň biri bolmak.

HUACHENG Görüş
HUACHENG Filosofiýasy

HUACHENG Filosofiýasy

Tehnologiýa gönükdirilen, ilki bilen müşderi, dogruçyllyk we ygtybarlylyk, müşderileri ösüş hyzmatdaşlary hasaplaýarlar, müşderileriň iň ýokary kanagatlanmagyny gazanmak üçin zerur zatlary ýerine ýetirýärler we müşderileriň garaşyşlaryndan has ýokary bahany döredýärler.Bar bolan meseleler, işimizdäki üstünliklerimiziň netijesidir.

HUACHENG topary

Toparymyz, hiç kimiň ýeke özi edip bilmejek zadyny etmäge, bilim we tejribe paýlaşmagy talap etmäge, müşderilerimize topara goşant goşmaga, birek-biregiň güýçli taraplaryny öwrenmäge, iň gowy zatlarymyzy etmäge we hemişe baýlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

topary
global

HUACHENG Maksady

Elmydama müşderiniň nukdaýnazaryndan duruň we müşderilere kanagatlanarly hyzmat beriň.Müşderiniň enjamlarynyň we ulgamlarynyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin, ulanyş netijeliligini ýokarlandyryň we ulanyjynyň işiniň päsgelçiliksiz bolmagyny üpjün ediň.