• Sensorlar we esbaplar

Sensorlar we esbaplar

 • Toplumlaýyn ýel tizligi we ugur datçigi

  Toplumlaýyn ýel tizligi we ugur datçigi

  Wind Windeliň toplumlaýyn tizligi we ugry datçigiýel tizligi datçiginden we ýel ugrunyň datçisinden durýar
  ◆ Önümiň artykmaçlyklary baruly aralyk, gowy çyzyklylyk, ýyldyrym çakmagyna güýçli garşylyk, aňsat synlamak, durnuklylyk, aňsat gurnamawe ş.m .;
  Met Meteorologiýada, ummanda, daşky gurşawda, howa menzilinde, portda, laboratoriýada, senagatda, oba hojalygynda we transportda giňden ulanylyp bilner;
  Customöriteleşdirilen goldawparametrleri we diapazonlary.

 • FXB-01 Metal ýel ýoly ýel ugry datçigi ýel ýoly

  FXB-01 Metal ýel ýoly ýel ugry datçigi ýel ýoly

  Metal Howanyň ugruny görkezmek üçin ýagty metal howa ýoly açyk howada ýerleşdirilýär.
  Wind windeliň azalýan metal gurluşy standartlaşdyrylan, ýöriteleşdirilen we standartlaşdyrylan önümçiligi doly amala aşyrdy.
  Outer Daşarky üstü, uzak ömri bolan gyzgyn galvanizli we pürkülen antikroziýa bilen bejerilýär.
  Wind windel gündiz görünýän ýagtylyk çeşmelerini awtomatiki siňdirýär we saklaýar we gijelerine ýagtylyk çykarýar.

 • Windel ugry datçigi howa guraly

  Windel ugry datçigi howa guraly

  WDZWindel ugrunyň datçikleri (geçirijiler) kabul edýärhIçinde takyk takyk magnit duýgur çip, ýeliň ugruna jogap bermek we gowy dinamiki aýratynlyklara eýe bolmak üçin pes inertiýa we ýeňil metal bilen ýel zolagyny kabul edýär.Önümde uly diapazon ýaly köp ösüş bargowy çyzyklygüýçli yşyklandyryşa garşysynlamak aňsatdurnukly we ygtybarly.Meteorologiýa, deňiz, daşky gurşaw, howa menzili, duralga, laboratoriýa, senagat we oba hojalygynda giňden ulanylyp bilner.

   

 • Içerdäki temperatura we çyglylyk datçigi

  Içerdäki temperatura we çyglylyk datçigi

  Bu önüm görkezmek üçin 485 MODBUS geçiriş ýörelgesini ulanýar, sahnanyň temperaturasyny we çyglylygyny wagtynda ölçäp bilýän ýokary integrirlenen temperatura we çyglylyk datçigi we daşarky LCD ekrany, real wagt temperaturasynyň hakyky görkezilişi we sebitdäki çyglylyk maglumatlary.Öňki datçiklerden tapawutlylykda, datçik bilen kompýuter ýa-da beýleki enjamlar arkaly ölçelýän real wagt maglumatlary görkezmegiň zerurlygy ýok.

  Leftokarky çep tarapdaky ýagdaý görkezijisi işleýär we temperatura şu wagt görkezilýär;

  Çep aşaky tarapdaky ýagdaý görkezijisi işleýär we çyglylyk şu wagt görkezilýär.

 • Üç temperatura we üç çyglylyk toprak çyglylygy ýazgysy

  Üç temperatura we üç çyglylyk toprak çyglylygy ýazgysy

  Esasy gözegçilik ediji tehniki parametrler

  .Capitazga almak ukyby:> 30000 topar
  .Ordingazga alma aralygy: 1 sagat - 24 sagat sazlap bolýar
  .Aragatnaşyk interfeýsi: ýerli 485-den USB 2.0 we GPRS simsiz
  .Iş gurşawy: -20 ℃ –80 ℃
  .Iş naprýa .eniýesi: 12V DC
  .Elektrik üpjünçiligi: batareýa bilen işleýär

   

 • Rainagyş datçigi poslamaýan polatdan açyk gidrologiýa stansiýasy

  Rainagyş datçigi poslamaýan polatdan açyk gidrologiýa stansiýasy

  Fallagyş datçigi (geçiriji) meteorologiýa stansiýalary (stansiýalar), gidrologiýa stansiýalary, oba hojalygy, tokaý hojalygy, milli goranmak we beýleki degişli bölümler üçin amatly bolup, suwuk ýagyşlary, ygalyň intensiwligini, ygalyň başlanýan we gutarýan wagtyny uzakdan ölçemek üçin ulanylýar.Bu gural, çelek ýagyş ölçeginiň milli standartlaryna laýyklykda önümçiligi, ýygnamagy we barlamagy berk guraýar.Suw joşmasynyň öňüni almak, suw üpjünçiligini ibermek, elektrik stansiýalaryny we suw howdanlaryny suw re regimeimini dolandyrmak maksady bilen awtomatiki gidrologiki çaklama ulgamy we awtomatiki meýdan çaklaýyş stansiýasy üçin ulanylyp bilner.

 • LF-0020 suw temperaturasynyň datçigi

  LF-0020 suw temperaturasynyň datçigi

  LF-0020 suw temperaturasynyň datçigi (geçiriji) ýokary ölçegli takyklygy we gowy durnuklylyk aýratynlyklaryna eýe bolan duýgur komponent hökmünde ýokary takyk termistory ulanýar.Signal geçiriji, ulanyjylaryň dürli zerurlyklaryna görä temperaturany degişli naprýa .eniýa ýa-da tok signalyna öwrüp bilýän ösen zynjyr integral modulyny kabul edýär.Gural göwrümi kiçi, gurmak aňsat we göçme we ygtybarly öndürijiligi bar;eýeçilik çyzyklaryny, oňat çyzyklylygy, güýçli ýük göterijiligini, uzak aralyk we güýçli päsgelçilige garşy ukyplylygy kabul edýär.Meteorologiýa, daşky gurşaw, laboratoriýa, senagat we oba hojalygynda temperaturany ölçemek üçin giňden ulanylyp bilner.

 • LF-0010 TBQ Jemi radiasiýa datçigi

  LF-0010 TBQ Jemi radiasiýa datçigi

  PHTBQ umumy radiasiýa datçigi dürli radiasiýa bilen bilelikde ulanylýan umumy gün radiasiýasy, şöhlelenýän şöhlelenme, dargadylan şöhlelenme, infragyzyl şöhlelenme, görünýän ýagtylyk, ultramelewşe şöhlelenme, uzyn tolkun radiasiýasy bilen bilelikde ulanylýan piroelektrik datçik ýörelgesini ulanýar.

  Sensoryň esasy induktiw elementi, köp kontaktly termopili egriji örtük ulanyp, onuň üstü ýokary siňdiriş tizliginiň gara örtügi bilen örtülendir.Termoelektrik güýji öndürmek üçin gyzgyn çatryk bedende, gyzgyn we sowuk aragatnaşyklarda ýerleşýär.Çyzykly diapazonda, çykyş signalyna we gün şöhlelenmesine proporsional.

  Jübüt aýna, howa konweksiýa radiasiýa tablisasynyň täsirini azaltmak üçin içki örtük, naçeliň infragyzyl şöhlesini kesmek üçin goýulýar.

 • Meteorologiki anemometr ýel tizliginiň datçigi

  Meteorologiki anemometr ýel tizliginiň datçigi

  ◆ Windeliň tizligi datçikleri adaty üç käse gurluşy kabul edýär.;
  Cup Kuboklar ýokary intensiwlik we gowy başlangyç ukyby bilen uglerod süýümli materialdan ýasalýar;
  The Kuboklarda gurlan signaly gaýtadan işleýän bölümler degişli çykaryp biler;
  Met Meteorologiýa, deňiz, daşky gurşaw, howa menzili, duralga, laboratoriýa, senagat we oba hojalygynda giňden ulanylyp bilner;
  Omörite parametrleri goldaň.

 • Topragyň temperaturasy we çyglylyk datçigi toprak geçiriji

  Topragyň temperaturasy we çyglylyk datçigi toprak geçiriji

  Il Topragyň temperaturasy we çyglylyk datçigi ýokary takyklyk, ýokary duýgur toprak çyglylygy we temperaturany ölçemek guralydyr.
  Ens Sensor topragyň hakyky çyglylygyny almak üçin topragyň görünýän dielektrik üýtgewsizligini ölçemek üçin elektromagnit impuls ýörelgesini ulanýar.
  Fast Çalt, takyk, durnukly we ygtybarly, toprakdaky dökünler we metal ionlary täsir etmeýär.
  Agriculture Oba hojalygy, tokaý hojalygy, geologiýa, gurluşyk we beýleki pudaklarda giňden ulanylyp bilner.
  Custom omörite parametrleri goldaň.

 • PH Sensor

  PH Sensor

  Täze nesil PHTRSJ toprak pH datçigi hünär görkeziş gurallaryny, ýadaw kalibrlemäni, kyn integrasiýany, ýokary energiýa sarp etmegi, ýokary bahany we götermek kyn bolan adaty toprak pH kemçiliklerini çözýär.