• Köpugurly awtomatiki howa stansiýasy

Köpugurly awtomatiki howa stansiýasy

Gysga düşündiriş:

Hemme howa menzili

Ather Howa stansiýasy ýeliň tizligini, ýeliň ugruny, daşky gurşawyň temperaturasyny, daşky çyglylygy, atmosfera basyşyny, ýagyş we beýleki elementleri ölçemek üçin ulanylýar.
Meteorologiki gözegçilik we maglumatlary ýüklemek ýaly birnäçe funksiýa bar.
Syn etmegiň netijeliligi ýokarlanýar we synçylaryň zähmet güýji peselýär.
Ulgam durnukly öndürijilik, ýokary kesgitleme takyklygy, pilotsyz borjy, güýçli päsgelçilige garşy ukyplylygy, baý programma üpjünçiligi funksiýalary, götermek aňsat we güýçli uýgunlaşma aýratynlyklaryna eýedir.
Omörite goldawparametrleri, esbaplary we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ulgam komponentleri

Ulgam komponentleri

Tehniki parametr

Iş gurşawy: -40 ℃ ~ + 70 ℃;
Esasy funksiýalar: 10 minutlyk dessine baha, sagatlyk dessine baha, gündelik hasabat, aýlyk hasabat, ýyllyk hasabat bermek;ulanyjylar maglumatlary ýygnamagyň wagtyny sazlap bilerler;
Elektrik üpjünçiligi tertibi: tok ýa-da 12v göni tok, goşmaça gün batareýasy we beýleki elektrik üpjünçiligi usullary;
Aragatnaşyk interfeýsi: standart RS232;GPRS / CDMA;
Saklaýyş kuwwaty: Aşakdaky kompýuter maglumatlary yzygiderli saklaýar we ulgam hyzmat programma üpjünçiliginiň saklanyş möhletini çäkli möhlet bolmazdan kesgitläp bolýar.
Awtomatiki howa menziline gözegçilik programma üpjünçiligi, awtomatiki howa stansiýasy kollektory bilen kollektoryň gözegçiligini amala aşyryp bilýän kompýuteriň arasyndaky interfeýs programma üpjünçiligi;kollektordaky maglumatlary hakyky wagtda kompýutere geçiriň, maglumatlary hakyky wagtda gözegçilik penjiresinde görkeziň we düzgünleri ýazyň.Maglumat faýllaryny ýygnaýar we maglumat faýllaryny hakyky wagtda geçirýär;her datçigiň we kollektoryň işleýiş ýagdaýyna hakyky wagtda gözegçilik edýär;awtomatiki howa stansiýalarynyň arabaglanyşygyny amala aşyrmak üçin merkezi stansiýa bilen birleşip biler.

Maglumat ýygnamak gözegçisini ulanmak boýunça görkezmeler

Maglumat ýygnamak gözegçisi, daşky gurşaw maglumatlaryny ýygnamak, gaýtadan işlemek, saklamak we geçirmek üçin jogapkär ulgamyň özenidir.Kompýuter bilen birikdirilip bilner we maglumatlary ýygnamak gözegçisi tarapyndan toplanan maglumatlar "Meteorologiýa gurşawy maglumat toruna gözegçilik ulgamy" programma üpjünçiligi arkaly hakyky wagtda gözegçilik edilip, derňelip we gözegçilikde saklanyp bilner.
Maglumatlary ele alyjy esasy dolandyryş tagtasyndan, kommutasiýa elektrik üpjünçiliginden, suwuk kristal displeýden, iş görkezijisiniň çyrasyndan we datçigiň interfeýsinden we ş.m.
Gurluşy suratda görkezilýär:

Köpugurly awtomatiki howa stansiýasy1

① Elektrik toguny
Ger Zarýad beriji interfeýs
23 R232 interfeýsi
Wind windeliň tizligi, ýeliň ugry, temperatura we çyglylyk, atmosfera basyş datçigi üçin 4 pinli rozetka
Ain Rainagyş datçigi 2 pinli rozetka
Görkezmeler:
1. Her sensor kabelini dolandyryş gutusynyň aşaky bölegindäki her interfeýs bilen berk birikdiriň;
2.Kuwwaty ýakyň, LCD-de görkezilen mazmuny görüp bilersiňiz;
3. Gözegçilik programma üpjünçiligi maglumatlary synlamak we derňemek üçin kompýuterde işledilip bilner;
4. Ulgam işledilenden soň gözegçiliksiz bolup biler;
5.Ulgam işleýän wagtynda her sensor kabelini dakmak we aýyrmak düýbünden gadagan, ýogsam ulgam interfeýsi zaýalanar we ulanylyp bilinmez.

Arza

Programma2
Programma1
Arza

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Bir nokatly diwara gurlan gaz duýduryşy

   Bir nokatly diwara gurlan gaz duýduryşy

   Gurluş diagrammasy Tehniki parametr ● Sensor: elektrohimiýa, katalitik ýanmak, infragyzyl, PID ...... ing Jogap beriş wagty: ≤30s ● Ekran tertibi: brightokary ýagtylyk gyzyl sanly turba ● Duýduryş tertibi: Sesli duýduryş - 90dB-den ýokary (10 sm) Lightagtylyk duýduryş --Φ10 gyzyl yşyk çykaryjy diodlar (leds) ...

  • FXB-01 Metal ýel ýoly ýel ugry datçigi ýel ýoly

   FXB-01 Metal ýel öwüsýän ýel ugrunyň datçigi wi ...

   3.5öriteleşdirilen 3,5 metr beýiklikdäki ýagty metal howa ýoly (islendik beýiklikdäki poslamaýan polat polýus) Önümiň beýany windel ugruny görkezmek üçin ýagty metal howa zolagy açyk howada ýerleşdirilýär.Metal gurluşy standartlaşdyrylan, ýöriteleşdirilen we standartlaşdyrylan önümçilige doly göz ýetirdi we daşky görnüşi gyzgyn galvanizli we pürküji bilen bejerilýär ...

  • Toz we şowhun gözegçilik stansiýasy

   Toz we şowhun gözegçilik stansiýasy

   Önümiň tanyşdyrylyşy Sesi we tozany gözegçilik ulgamy dürli ses we daşky gurşaw funksional ýerleriniň tozan gözegçilik meýdanyndaky gözegçilik nokatlaryna yzygiderli awtomatiki gözegçilik edip biler.Doly funksiýalary bolan gözegçilik enjamy.Gözegçilik edilmedik ýagdaýynda maglumatlary awtomatiki gözegçilikde saklap bilýär we GPRS / CDMA ykjam jemgyýetçilik ulgamy arkaly maglumatlary awtomatiki gözegçilikde saklap bilýär ...

  • Kompozit göçme gaz detektory

   Kompozit göçme gaz detektory

   Ulgamyň beýany Ulgam konfigurasiýasy 1. Tablisa 1 Kompozit göçme gaz detektorynyň material sanawy Kompozit göçme gaz detektory USB zarýad beriji şahadatnamasy görkezmesi, açylandan soň derrew materiallary barlaň.“Standard” zerur esbaplar.Meýletin, islegleriňize görä saýlanyp bilner.Kalibrleme zerurlygy ýok bolsa, duýduryş parametrlerini düzüň ýa-da okaň ...

  • Göçme ýangyç gaz syzdyryjy detektor

   Göçme ýangyç gaz syzdyryjy detektor

   Önümiň parametrleri ● Sensor görnüşi: Katalitik datçik gas Gaz tapyň: CH4 / Tebigy gaz / H2 / etil spirt ● Ölçeg aralygy: 0-100% lel ýa-da 0-10000ppm ● Duýduryş nokady: 25% lel ýa-da 2000ppm, sazlanyp bilinýän ● Takyklygy: ≤5 % FS ● Duýduryş: Ses + yrgyldy ● Dil: Iňlis we hytaý menýu wyklýuçatelini goldaň ● Ekran: LCD sanly displeý, gabyk materialy: ABS ● Iş naprýa: eniýesi: 3.7V ● Batareýanyň kuwwaty: 2500mAh Lityum batareýasy ● ...

  • Miniatýura ultrases integral datçigi

   Miniatýura ultrases integral datçigi

   Önümiň daşky görnüşi Daş görnüşi Daşky görnüş Tehniki parametrler Üýtgeýän naprýa DCeniýe DC12V ± 1V Signal çykyşy RS485 Protokol standart MODBUS protokoly, bahasy 9600 Kuwwat sarp ediş 0.6W Wor ...