• Suwuň hiline gözegçilik we derňew guraly

Suwuň hiline gözegçilik we derňew guraly

 • Daşarky ultrases derejeli metr

  Daşarky ultrases derejeli metr

  The Ölçelenen gapyň daşky diwarynyň (aşagy) gönüden-göni ýerleşdirilen ultrases ses geçirijisiniň daşarky ultrases derejesini ölçemek,deşik açmagyň zerurlygy ýok, gurmak aňsat, sahypanyň önümçiligine täsir etmeýär;

  Ternal Daşarky datçik,hakykatdanam kontakt däl ölçeg;
  Tox Zäherli, üýtgäp durýan, ýangyjy, partlaýjy, güýçli basyş, güýçli poslaýjy we beýleki suwuk serişdeleri bolan dürli ýapyk gaplarda suwuklygyň derejesini takyk ölçemek üçin amatly;
  ◆ Bu önüm GPRS we Wifi arkaly zatlaryň internetini durmuşa geçirip biler.Bu önüm GPRS, Wifi arkaly zatlaryň internetine düşünip biler;
  Customörite ölçeg aralygyny goldaň.

   

 • Ultrasonik palçyk interfeýsi

  Ultrasonik palçyk interfeýsi

  Ultrasonik palçyk interfeýsi synagçysy ýörite diapazonlary goldaýar we müşderiniň talaplaryna laýyk gelýän we özleşdirmegi goldaýan önümleri berip biler.

 • Basyş (dereje) geçirijiler Suwuk dereje datçigi

  Basyş (dereje) geçirijiler Suwuk dereje datçigi

  Suwuk derejeli geçiriji, basyş geçiriji, özleşdirmegi goldaýar.

 • Ultrases derejesiniň tapawut ölçegi

  Ultrases derejesiniň tapawut ölçegi

  Ultrases derejesiniň tapawudy ölçeýjisi, diapazony özüňiz düzüp bilersiňiz we ýörite özleşdirmegi goldap bilersiňiz.

 • Integrirlenen / bölünen görnüşli partlama garşy ultrases derejesini ölçeýji

  Integrirlenen / bölünen görnüşli partlama garşy ultrases derejesini ölçeýji

  ● Howpsuzlyk

  ● Durnuk we ygtybarly

  ● Patentlenen tehnologiýa

  ● precokary takyklyk

  Failure pes şowsuzlyk derejesi, aňsat gurnama we aňsat tehniki hyzmat

  Protection Dürli gorag

 • Arassa DO30 Kislorod ölçeýji

  Arassa DO30 Kislorod ölçeýji

  ● Takyk we durnukly

  ● Ykdysady we amatly

  Beain saklamak aňsat

  Carry götermek aňsat

  30 DO30 erän kislorod barlaýjy size has amatlylyk getirýär we erän kislorod ulanylyşynyň täze tejribesini döredýär.

 • Arassa CON30 geçirijilik ölçegi (geçirijilik / TDS / duzlulyk)

  Arassa CON30 geçirijilik ölçegi (geçirijilik / TDS / duzlulyk)

  CLEAN CON30 geçirijilik synagy geçirijilik synag ruçkasyna, TDS synag ruçkasyna we duzlulyk synag ruçkasyna deňdir.Çümdürmek dizaýny meýdan synagyny has çeýe we amatly edýär.

 • PH30 pH arassalaýjy

  PH30 pH arassalaýjy

  Laboratoriýada bir millilitr suw nusgasy synag, meýdandaky suw çeşmelerini pH kesgitlemek, kagyz we deriniň pH ölçegi.
  Arassa PH30 pH Synag, dürli ölçeg zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp, synagyň gyzyklylygyny başdan geçirip biler.

 • Arassa FCL30 göçme galyndy hlor synag guraly

  Arassa FCL30 göçme galyndy hlor synag guraly

  1. Takyk we çalt we DPD usuly bilen deňeşdirip boljak galyndy hloryň konsentrasiýasyny ölçemek üçin üç sany elektrod ýörelgesini ulanyň;
  2. Sarp edilýän materiallara zerurlyk ýok, ýönekeý tehniki hyzmat we ölçeg bahasy pes temperatura ýa-da bulaşyklyga täsir etmeýär;
  3. Arassalamak we saklamak aňsat bolan CS5930 dilin hlor elektrodyny özüňiz çalşyp bilersiňiz.

 • Akym ölçegli göçme açyk kanal akym ölçegi

  Akym ölçegli göçme açyk kanal akym ölçegi

  The Açyk kanal weir we trubka akymynyň işleýiş prinsipi, açyk kanalda adaty suw weýran çukuryny kesgitlemek, weýran çukurdan akýan suwuň akym derejesi suw derejesi bilen ýeke-täk bahada bolar we suwuň derejesi görkezilen ýagdaýa görä ölçelýär we degişli formula akymy bilen hasaplanýar.
  The principleörelge laýyklykda, akym ölçeýjisi bilen ölçelýän suw akymynyň takyklygy, ýerdäki standart suw weýran tankyna zerurlykdan başga-da, akym tizligi diňe suw derejesiniň beýikligi bilen baglanyşyklydyr.
  Water Suw derejesiniň takyklygy akymy kesgitlemegiň açarydyr.
  Use Suwuklyk derejesiniň ölçegi ýokary hilli ultrases ses açyk kanal derejesidir.Bu derejeli ölçeg, maglumatlaryň takyklygy we önümiň päsgelçiligine we poslama garşylygy nukdaýnazaryndan ölçeg zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.

 • Göçme köp parametrli geçiriji

  Göçme köp parametrli geçiriji

  1. Bir maşyn dürli maksatly datçikleri ulanmak üçin giňeldilip bilinýän köp maksatly;
  2. Sokuň we oýnaň, elektrodlary we parametrleri awtomatiki kesgitläň we iş interfeýsini awtomatiki üýtgediň;
  3. Ölçeg takyk, sanly signal analog signalyň ýerini alýar we hiç hili päsgelçilik ýok;
  4. Amatly işlemek we ergonomiki dizaýn;
  5. Arassa interfeýs we ýokary çözgütli LCM dizaýny;
  6. Hytaý we Iňlis menýulary bilen işlemek aňsat, sanly signal analog signalyň ýerini alýar we hiç hili päsgelçilik ýok.

 • WGZ-500B, 2B, 3B, 4000B Göçme Turbidity Meter

  WGZ-500B, 2B, 3B, 4000B Göçme Turbidity Meter

  Göçme, mikrokompýuter, güýçli, awtomatiki kalibrleme printere birikdirilip bilner.

  Suwda ýa-da aç-açan suwuklykda saklanýan eräp bolmaýan bölejik maddalaryndan emele gelen ýagtylygyň ýaýramak derejesini ölçemek we bu togtadylan bölejik maddalarynyň mazmunyny mukdar taýdan häsiýetlendirmek üçin ulanylýar.Elektrik stansiýalarynda, arassalanan suw desgalarynda, suw desgalarynda, içerki lagym arassalaýjy desgalarda, içgi zawodlarynda, daşky gurşawy goramak bölümlerinde, senagat suwunda, çakyrda we derman senagatynda, epidemiýanyň öňüni alyş bölümlerinde, hassahanalarda we beýleki bölümlerde bulaşyklygy ölçemekde giňden ulanylyp bilner.