• Akym ölçegli göçme açyk kanal akym ölçegi

Akym ölçegli göçme açyk kanal akym ölçegi

Gysga düşündiriş:

The Açyk kanal weir we trubka akymynyň işleýiş prinsipi, açyk kanalda adaty suw weýran çukuryny kesgitlemek, weýran çukurdan akýan suwuň akym derejesi suw derejesi bilen ýeke-täk bahada bolar we suwuň derejesi görkezilen ýagdaýa görä ölçelýär we degişli formula akymy bilen hasaplanýar.
The principleörelge laýyklykda, akym ölçeýjisi bilen ölçelýän suw akymynyň takyklygy, ýerdäki standart suw weýran tankyna zerurlykdan başga-da, akym tizligi diňe suw derejesiniň beýikligi bilen baglanyşyklydyr.
Water Suw derejesiniň takyklygy akymy kesgitlemegiň açarydyr.
Use Suwuklyk derejesiniň ölçegi ýokary hilli ultrases ses açyk kanal derejesidir.Bu derejeli ölçeg, maglumatlaryň takyklygy we önümiň päsgelçiligine we poslama garşylygy nukdaýnazaryndan ölçeg zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Dört esasy weýran görnüşi üçin amatly: üçburçluk weir, gönüburçly weýran, deň giňlikdäki weir we Parshall çukury;

2. Öýjükli telefonlar arkaly ölçeg maglumatlaryny uzakdan paýlaşmagy amala aşyryp bilýän we her ölçeg maglumatlaryny müşderi tarapyndan bellenen poçta gutusyna awtomatiki iberip bilýän ykjam terminal maglumatlary almak üçin ýörite APP bilen enjamlaşdyrylandyr;

3. Positionerleşiş funksiýasy (islege görä): GPS ýerleşişini we Beidou ýerleşişini goldaýar we her ölçeg meselesiniň geografiki ýerleşiş maglumatyny awtomatiki ýazga alyp bilýär;

4. -okary takyklykly signal alma moduly, 24 bitli satyn almagyň takyklygy, hakyky we täsirli ölçeg maglumatlary;

5. Uly ekranly reňkli LCD duýgur ekran, duýgur amal, maglumatlaryň parolyny goramak;

6. Egrilik akym tizliginiň üýtgemegini we suwuklyk derejesiniň üýtgemegini görkezýär;

7. Suratlar we tekstleri birleşdirip, adam bilen kompýuteriň dostlukly interfeýsi, gural hünär bilimi bolmazdan işledilip bilner;

8. Gural, ölçeg maglumatlaryny saýtda gönüden-göni çap edip bilýän mikro printer bilen enjamlaşdyrylandyr;

9. Kompýutere birikdirilip bilner we ölçeg maglumatlary kompýutere çykyp biler, bu ulanyjylara maglumatlar boýunça statistik derňew geçirmek üçin amatlydyr;

10. 10,000 ölçeg taryhy ýazgylaryny saklap biler;

11. Bir zarýadda 72 sagat üznüksiz ölçäp bilýän uly kuwwatly litiý batareýasyny öz içine alýar;

12. Akym hasaplaýjynyň gurlan akylly güýç dolandyryş ulgamy batareýanyň hyzmat möhletini uzaldýar;

13. Çemodanyň dizaýny, ýeňil agram, ulanyjylar üçin amatly, suw geçirmeýän IP65.

Tehniki görkezijiler

Akymyň ölçeg aralygy 0 ~ 40m3 / S.
Akymy ölçemegiň ýygylygy 3 gezek / sekunt
Suwuk derejäni ölçemegiň ýalňyşlygy ≤ 0.5mm
Akymyň ölçeg ýalňyşlygy ≤ ± 1%
Signal çykyş tertibi Kompýuterde ýörite kompýuter programma üpjünçiligi we ykjam telefonda maglumat almak APP bilen Bluetooth, USB
Positionerleşiş funksiýasy (islege görä) GPS ýerleşişini we Beidou ýerleşişini goldaýar we her ölçeg meselesiniň geografiki ýerleşiş maglumatyny awtomatiki ýazga alyp bilýär
Çap etmek funksiýasy Sahypada ölçenen maglumatlary çap edip bilýän we formany çap etmek üçin kompýutere eksport edip bilýän öz termiki printeri bar
Iş gurşawynyň çyglylygy ≤ 85%
Iş gurşawynyň temperaturasy -10 ℃ ~ + 50 ℃
Elektrik üpjünçiligi AC 220V ± 15%
Gurlan batareýa DC 16V litiý batareýa, batareýa bilen işleýän üznüksiz iş wagty: 72 sagat
Ölçegleri 400mm × 300mm × 110mm
Bütin enjamyň agramy 2Kg

Programma sahypasy

图片 4

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Mikrokompýuter awtomatiki kalorimetr

   Mikrokompýuter awtomatiki kalorimetr

   Bularyň biri, mikrokompýuteriň awtomatiki kalorimetri elektrik energiýasy, kömür, metallurgiýa, nebithimiýa, daşky gurşawy goramak, sement, kagyz öndürmek, ýerüsti, ylmy gözleg edaralary we beýleki senagat pudaklary kömüriň, koksyň we nebitiň we beýleki kaloriki bahasyny ölçemek üçin amatlydyr. ýangyjy materiallar.GB / T213-2008 "Kömür ýylylyk kesgitleme usuly" GB ...

  • Gaseke gaz detektory ulanyjy

   Gaseke gaz detektory ulanyjy

   Howpsuzlyk sebäpli, enjam diňe laýyk hünärli işgärleriň işlemegi we tehniki hyzmaty bilen.Işlemezden ýa-da tehniki hyzmat etmezden ozal bu görkezmeleriň ähli çözgütlerini okaň we doly dolandyryň.Amallary, enjamlara hyzmat etmegi we amal usullaryny öz içine alýar.Örän möhüm howpsuzlyk çäreleri.Detektory ulanmazdan ozal aşakdaky Duýduryşlary okaň.1-nji tablisa Duýduryşlar ...

  • PH Sensor

   PH Sensor

   Önüm görkezmesi Täze nesil PHTRSJ toprak pH datçigi hünär görkeziş gurallaryny, ýadaw kalibrlemäni, kyn integrasiýa, ýokary energiýa sarp etmegi, ýokary bahany we götermek kyn bolan adaty toprak pH kemçiliklerini çözýär.Soil Täze toprak pH datçigi, toprak pH-e onlaýn real wagt gözegçiligini amala aşyrmak.● Iň ösen gaty dielektrik we uly meýdany politetraf ...

  • Meteorologiki anemometr ýel tizliginiň datçigi

   Meteorologiki anemometr ýel tizliginiň datçigi

   Tehniki parametrleriň ölçeg aralygy 0 ~ 45m / s 0 ~ 70m / s Takyklyk ± (0,3 + 0.03V) m / s (V: ýeliň tizligi) Çözgüdi 0,1m / s Windeliň tizligi ≤0.5m / s Elektrik üpjünçiligi tertibi DC 5V DC 12V DC 24V Beýleki daşarky tok: 4 ~ 20mA naprýa: eniýe: 0 ~ 2,5V impuls : impuls signalynyň naprýa: eniýesi: 0 ~ 5V RS232 RS485 TTL derejesi: (ýygylyk; impuls giňligi) Beýleki gural çyzygynyň uzynlygy standart: 2,5m ...

  • Göçme goşma gaz detektory

   Göçme goşma gaz detektory

   Ulgam görkezmesi Ulgam konfigurasiýasy.Enjam satyn almak üçin standart konfigurasiýa hökmany zat.Meýletin konfigurasiýa, zerurlyklaryňyza görä aýratyn düzülýär, eger y ...

  • Üç temperatura we üç çyglylyk toprak çyglylygy ýazgysy

   Üç temperatura we üç çyglylyk toprak çyglylygy ...

   Topragyň çyglylygy datçigi 1. Giriş Topragyň çyglylygy datçigi topragyň temperaturasyny ölçän ýokary takyklyk, ýokary duýgurlyk datçigi.Işleýän ýörelgesi, topragyň çyglylygyny FDR (ýygylyk domeni usuly) arkaly ölçemek, häzirki halkara ülňülerine laýyk gelýän topragyň çyglylygyny ölçemek usuly bolan topragyň çyglylygynyň mukdaryna laýyk bolup biler.Geçirijiniň signal almagy bar, nol drift an ...