• Gaz kesgitleýji gural

Gaz kesgitleýji gural

 • Kompozit göçme gaz detektory

  Kompozit göçme gaz detektory

  ALA1 duýduryşy1 ýa-da pes duýduryş
  ALA2 duýduryş2 ýa-da ýokary duýduryş
  Kalibrleme
  San belgisi
  Para parametri
  Portable nasos birleşýän gaz detektorymyzy ulananyňyz üçin sag boluň.Işlemezden ozal görkezmeleri okaň, bu size çalt, önümiň aýratynlyklaryny özleşdirmäge we Detektory has ökde işlemäge mümkinçilik berer.

 • Bir nokatly diwar gurnalan gaz duýduryşy

  Bir nokatly diwar gurnalan gaz duýduryşy

  Önümler metallurgiýa, himiýa senagaty, nebit, derman, daşky gurşaw pudaklarynda zäherli we zyýanly gaz ýa-da kislorodyň düzümini kesgitlemek bilen bir wagtyň özünde dört gaz tapylanda, import edilýän datçikleri, ýokary takyklygy, güýçli päsgelçilikleri ulanmak bilen giňden ulanylýar. ukyplylygy, uzak hyzmat ömri, göni ýaýlymlar, ses we yşyk duýduryşy, akylly dizaýn, ýönekeý iş, aňsat kalibrleme, nol, duýduryş sazlamalary, çykyş röle gözegçilik signallary, metal gabyk, güýçli we çydamly, amatly gurnama bolup biler.

  Meýletin RS485 çykyş moduly, DCS we beýleki gözegçilik merkezi bilen birikmek aňsat.

 • Goşma göçme gaz detektory

  Goşma göçme gaz detektory

  Göçme kompozit gaz detektorymyzy ulananyňyz üçin sag boluň.Bu gollanmany okamak, önümiň işine we ulanylyşyna çalt düşünmäge kömek edip biler.Işlemezden ozal görkezmäni üns bilen okaň.

 • Bir nokatly diwara gurlan gaz duýduryşy

  Bir nokatly diwara gurlan gaz duýduryşy

  Bir nokatly diwara gurlan gaz duýduryş ulgamy, kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen we hakyky wagtda gaz konsentrasiýasyny kesgitläp bilýän akylly dolandyrylýan duýduryş ulgamydyr.Önüm ýokary durnuklylyk, ýokary takyklyk we ýokary akyl aýratynlyklaryna eýedir.

  Esasan ýanýan gazy, kislorody we her dürli zäherli gaz hadysalaryny ýüze çykarmak, gazyň san görkezijilerini barlamak, ulgam tarapyndan awtomatiki usulda kesgitlenen bir topar gaz indeksine garaşýan mahaly, gazyň göwrüminiň san görkezijilerini barlady. , duýduryş, işleýiş, ýüklemek we ş.m. (ulanyjylaryň alýan dürli enjamlaryna görä).

 • Göçme nasos sorujy ýeke gaz detektory

  Göçme nasos sorujy ýeke gaz detektory

  ALA1 duýduryşy1 ýa-da pes duýduryş
  ALA2 duýduryş2 ýa-da ýokary duýduryş
  Kalibrleme
  San belgisi
  Para parametri
  Portable nasos sorujy ýeke gaz detektorymyzy ulananyňyz üçin sag boluň.Işlemezden ozal görkezmeleri okaň, bu önümiň aýratynlyklaryny özleşdirmäge we Detektory has ökde işlemäge mümkinçilik berer.

 • Göçme goşma gaz detektory

  Göçme goşma gaz detektory

  Göçme birleşýän gaz detektorymyzy ulananyňyz üçin sag boluň.Bu gollanmany okamak, bu önümiň işleýşini we ulanylyşyny çalt özleşdirer.Işlemezden ozal bu gollanmany üns bilen okaň.

  San: San

  Para: Parametr

  Kal: Kalibrleme

  ALA1: Duýduryş1

  ALA2: Duýduryş2

 • Göçme ýangyç gaz syzdyryjy detektor

  Göçme ýangyç gaz syzdyryjy detektor

  Göçme ýangyjy gaz syzdyryjy detektor, uly ekran nokat matrisa LCD ekrany ulanyp, ABS materialyny, ergonomiki dizaýny kabul edýär.Sensor päsgelçiliklere garşy ukyplylygy bolan katalitik ýanma görnüşini ulanýar, detektor Uzyn we çeýe poslamaýan goz boýnuny anyklaýyş zondy bilen çäklendirilen ýerde gazyň syzmagyny kesgitlemek üçin ulanylýar, gazyň konsentrasiýasy öňünden duýduryş derejesinden ýokary bolsa, eşidilýän, yrgyldy duýduryşyny ediň.Adatça gaz turbageçirijilerinden, gaz klapanyndan we beýleki mümkin bolan ýerlerden, tunelden, şäher gurluşyk, himiýa senagaty, metallurgiýa we ş.m. gaz syzyşlaryny kesgitlemekde ulanylýar.

 • Göçme gaz nusga nasosy

  Göçme gaz nusga nasosy

  Göçme gaz nusga nasosy ABS materialyny, ergonomiki dizaýny, işlemek üçin amatly, işlemek aňsat, uly ekran nokat matrisa suwuk kristal displeýini ulanyp kabul edýär.Çäklendirilen giňişlikde gaz nusgasyny almak üçin şlanglary birikdiriň we gazy kesgitlemegi tamamlamak üçin göçme gaz detektoryny düzüň.

  Tunelde, munisipal in engineeringenerçiliginde, himiýa senagatynda, metallurgiýada we gaz almagyň zerur bolan beýleki şertlerinde ulanylyp bilner.

 • Kesgitli bir gaz geçiriji LCD displeý (4-20mA \ RS485)

  Kesgitli bir gaz geçiriji LCD displeý (4-20mA \ RS485)

  Gysga sözler

  ALA1 duýduryşy1 ýa-da pes duýduryş

  ALA2 duýduryş2 ýa-da ýokary duýduryş

  Kalibrleme

  San belgisi

  Kesgitli ýeke gaz geçirijimizi ulananyňyz üçin sag boluň.Bu gollanmany okamak, bu önümiň işine we usulyna çalt düşünmäge mümkinçilik berer.Işlemezden ozal gollanmany üns bilen okaň.

 • Gaseke gaz detektory ulanyjy

  Gaseke gaz detektory ulanyjy

  Tebigy diffuziýa üçin gaz kesgitleýiş duýduryşy, import edilen datçik Enjam, ajaýyp duýgurlyk we ajaýyp gaýtalanma bilen;gural içerki Micro dolandyryş tehnologiýasyny, ýönekeý menýu işleýşini, doly aýratynlykly, ýokary ygtybarlylygy, dürli uýgunlaşma kuwwaty bilen ulanýar;LCD ulanyň, düşnükli we duýgur;ykjam owadan we özüne çekiji göçme dizaýn, ulanyşyňyzy diňe bir aňsatlaşdyrmaýar.

  Arassalanan, ýokary güýçli, Temperatura, poslama garşylykly gaz kesgitleýji duýduryş kompýuter gabygy we özüňizi has gowy duýuň.Metallurgiýada, elektrik stansiýalarynda, himiýa in Engineeringenerçiliginde, tunellerde, garymlarda, ýerasty turbageçirijilerde we beýleki ýerlerde giňden ulanylýan zäherlenmeleriň öňüni alyp biler.

 • Awtobus geçiriji görkezmeler

  Awtobus geçiriji görkezmeler

  485, senagat aragatnaşygynda giňden ulanylýan seriýaly awtobusyň bir görnüşidir.485 aragatnaşyga diňe iki sim gerek (A setir, B setir), uzak aralyga geçiriş goralýan öwrümli jübütleri ulanmak maslahat berilýär.Nazary taýdan 485 aralyk iň ýokary aralyk 4000 fut, iň ýokary geçiriş tizligi 10Mb / s.Deňagramly bükülen jübütiň uzynlygy, iň ýokary aralyk aralygyna ýetmek üçin 100kb / s-den pes bolan geçiriş tizligine ters proporsionaldyr.Geçirişiň iň ýokary tizligini diňe gaty gysga aralyklara ýetip bolýar.Adatça, 100 metr bükülen jübüt simde alnan iň ýokary geçiriş tizligi bary-ýogy 1Mb / s.

 • Sanly gaz geçiriji

  Sanly gaz geçiriji

  Sanly gaz geçiriji kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen, 4-20 mA tok signalyny we real wagt görkezýän gaz bahasyny çykaryp bilýän akylly dolandyryş önümidir.Bu önüm ýokary durnuklylyk, ýokary takyklyk we ýokary akylly aýratynlyklara eýedir we ýönekeý amal arkaly synag meýdançasyna gözegçilik we duýduryş berip bilersiňiz.Häzirki wagtda ulgam wersiýasy 1 ýol estafetasyny birleşdirdi.Esasan sebitde kömürturşy gazyny kesgitlemek zerur, ýüze çykarylan gazyň san görkezijilerini görkezip bilýär, deslapky kesgitlenen standartdan ýokary ýa-da aşakda ýüze çykarylanda, ulgam awtomatiki usulda duýduryş, tükeniksizlik, süýşmek ýaly birnäçe duýduryş hereketini edýär. we ş.m. (Ulanyjynyň dürli sazlamalaryna görä).

12Indiki>>> Sahypa 1/2