• Önümler

Önümler

 • Daşarky ultrases derejeli metr

  Daşarky ultrases derejeli metr

  The Ölçelenen gapyň daşky diwarynyň (aşagy) gönüden-göni ýerleşdirilen ultrases ses geçirijisiniň daşarky ultrases derejesini ölçemek,deşik açmagyň zerurlygy ýok, gurmak aňsat, sahypanyň önümçiligine täsir etmeýär;

  Ternal Daşarky datçik,hakykatdanam kontakt däl ölçeg;
  Tox Zäherli, üýtgäp durýan, ýangyjy, partlaýjy, güýçli basyş, güýçli poslaýjy we beýleki suwuk serişdeleri bolan dürli ýapyk gaplarda suwuklygyň derejesini takyk ölçemek üçin amatly;
  ◆ Bu önüm GPRS we Wifi arkaly zatlaryň internetini durmuşa geçirip biler.Bu önüm GPRS, Wifi arkaly zatlaryň internetine düşünip biler;
  Customörite ölçeg aralygyny goldaň.

   

 • Toplumlaýyn ýel tizligi we ugur datçigi

  Toplumlaýyn ýel tizligi we ugur datçigi

  Wind Windeliň toplumlaýyn tizligi we ugry datçigiýel tizligi datçiginden we ýel ugrunyň datçisinden durýar
  ◆ Önümiň artykmaçlyklary baruly aralyk, gowy çyzyklylyk, ýyldyrym çakmagyna güýçli garşylyk, aňsat synlamak, durnuklylyk, aňsat gurnamawe ş.m .;
  Met Meteorologiýada, ummanda, daşky gurşawda, howa menzilinde, portda, laboratoriýada, senagatda, oba hojalygynda we transportda giňden ulanylyp bilner;
  Customöriteleşdirilen goldawparametrleri we diapazonlary.

 • Ultrasonik palçyk interfeýsi

  Ultrasonik palçyk interfeýsi

  Ultrasonik palçyk interfeýsi synagçysy ýörite diapazonlary goldaýar we müşderiniň talaplaryna laýyk gelýän we özleşdirmegi goldaýan önümleri berip biler.

 • Basyş (dereje) geçirijiler Suwuk dereje datçigi

  Basyş (dereje) geçirijiler Suwuk dereje datçigi

  Suwuk derejeli geçiriji, basyş geçiriji, özleşdirmegi goldaýar.

 • Ultrases derejesiniň tapawut ölçegi

  Ultrases derejesiniň tapawut ölçegi

  Ultrases derejesiniň tapawudy ölçeýjisi, diapazony özüňiz düzüp bilersiňiz we ýörite özleşdirmegi goldap bilersiňiz.

 • Integrirlenen / bölünen görnüşli partlama garşy ultrases derejesini ölçeýji

  Integrirlenen / bölünen görnüşli partlama garşy ultrases derejesini ölçeýji

  ● Howpsuzlyk

  ● Durnuk we ygtybarly

  ● Patentlenen tehnologiýa

  ● precokary takyklyk

  Failure pes şowsuzlyk derejesi, aňsat gurnama we aňsat tehniki hyzmat

  Protection Dürli gorag

 • FXB-01 Metal ýel ýoly ýel ugry datçigi ýel ýoly

  FXB-01 Metal ýel ýoly ýel ugry datçigi ýel ýoly

  Metal Howanyň ugruny görkezmek üçin ýagty metal howa ýoly açyk howada ýerleşdirilýär.
  Wind windeliň azalýan metal gurluşy standartlaşdyrylan, ýöriteleşdirilen we standartlaşdyrylan önümçiligi doly amala aşyrdy.
  Outer Daşarky üstü, uzak ömri bolan gyzgyn galvanizli we pürkülen antikroziýa bilen bejerilýär.
  Wind windel gündiz görünýän ýagtylyk çeşmelerini awtomatiki siňdirýär we saklaýar we gijelerine ýagtylyk çykarýar.

 • Çelek ýagyşyna toplumlaýyn gözegçilik stansiýasy Awtomat ýagyş stansiýasy

  Çelek ýagyşyna toplumlaýyn gözegçilik stansiýasy Awtomat ýagyş stansiýasy

  Awtomat ýagyş stansiýasy ýokary takyklyk analog mukdaryny, wyklýuçatel mukdaryny we impuls mukdaryny birleşdirýär.Önüm tehnologiýasy ajaýyp, durnukly we ygtybarly, göwrümi kiçi we gurmak aňsat.Gidrologiki çaklamada, suw joşmasynyň duýduryşynda we ş.m. ýagyş stansiýalarynyň we suw derejesindäki stansiýalaryň maglumatlary ýygnamak üçin örän amatlydyr we dürli ýagyş stansiýalarynyň we suw derejesindäki stansiýalaryň maglumatlary ýygnamak we aragatnaşyk funksiýalaryny kanagatlandyryp biler.

 • Arassa MD110 Ultra inçe sanly magnit gyjyndyryjy

  Arassa MD110 Ultra inçe sanly magnit gyjyndyryjy

  60-2000 aýlaw (500ml H2O)
  LCD ekranda iş we sazlama ýagdaýy görkezilýär
  11 mm ultra inçe beden, durnukly we ýer tygşytlaýjy
  Ietuwaş, ýitgisiz, tehniki hyzmatsyz
  Sagat ugry boýunça we sagat tersine (awtomatiki) kommutasiýa

 • Arassa DO30 Kislorod ölçeýji

  Arassa DO30 Kislorod ölçeýji

  ● Takyk we durnukly

  ● Ykdysady we amatly

  Beain saklamak aňsat

  Carry götermek aňsat

  30 DO30 erän kislorod barlaýjy size has amatlylyk getirýär we erän kislorod ulanylyşynyň täze tejribesini döredýär.

 • Arassa CON30 geçirijilik ölçegi (geçirijilik / TDS / duzlulyk)

  Arassa CON30 geçirijilik ölçegi (geçirijilik / TDS / duzlulyk)

  CLEAN CON30 geçirijilik synagy geçirijilik synag ruçkasyna, TDS synag ruçkasyna we duzlulyk synag ruçkasyna deňdir.Çümdürmek dizaýny meýdan synagyny has çeýe we amatly edýär.

 • PH30 pH arassalaýjy

  PH30 pH arassalaýjy

  Laboratoriýada bir millilitr suw nusgasy synag, meýdandaky suw çeşmelerini pH kesgitlemek, kagyz we deriniň pH ölçegi.
  Arassa PH30 pH Synag, dürli ölçeg zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp, synagyň gyzyklylygyny başdan geçirip biler.

12345Indiki>>> Sahypa 1/5