• Toz we şowhun gözegçilik stansiýasy

Toz we şowhun gözegçilik stansiýasy

Gysga düşündiriş:

Sesi we tozany gözegçilik ulgamy dürli ses we daşky gurşaw funksional ýerleriniň tozan gözegçilik meýdanyndaky gözegçilik nokatlaryna yzygiderli awtomatiki gözegçilik edip biler.Doly funksiýalary bolan gözegçilik enjamy.Gözegçilik edilmedik ýagdaýynda awtomatiki gözegçilik edip biler we GPRS / CDMA ykjam jemgyýetçilik ulgamy we ýörite setir arkaly maglumatlary awtomatiki gözegçilikde saklap biler.maglumatlary geçirmek üçin tor we ş.m.Simsiz datçik tehnologiýasyny we lazer tozan synag enjamlaryny ulanyp, howanyň hilini gowulandyrmak üçin özi tarapyndan döredilen howa açyk howa tozan gözegçilik ulgamy.Toz gözegçiliginden başga-da, PM2.5, PM10, PM1.0, TSP, ses we daşky gurşaw temperaturasyna gözegçilik edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Sesi we tozany gözegçilik ulgamy dürli ses we daşky gurşaw funksional ýerleriniň tozan gözegçilik meýdanyndaky gözegçilik nokatlaryna yzygiderli awtomatiki gözegçilik edip biler.Doly funksiýalary bolan gözegçilik enjamy.Gözegçilik edilmedik ýagdaýynda awtomatiki gözegçilik edip biler we GPRS / CDMA ykjam jemgyýetçilik ulgamy we ýörite setir arkaly maglumatlary awtomatiki gözegçilikde saklap biler.maglumatlary geçirmek üçin tor we ş.m.Simsiz datçik tehnologiýasyny we lazer tozan synag enjamlaryny ulanyp, howanyň hilini gowulandyrmak üçin özi tarapyndan döredilen howa açyk howa tozan gözegçilik ulgamy.Toz gözegçiliginden başga-da, PM2.5, PM10, PM1.0, TSP, ses we daşky gurşaw temperaturasyna gözegçilik edip biler.Daşky gurşawyň çyglylygy, ýeliň tizligi we ýeliň ugry ýaly daşky gurşaw faktorlary we her synag nokadynyň synag maglumatlary simsiz aragatnaşyk arkaly gözegçilik fonuna gönüden-göni ýüklenýär, bu daşky gurşawy goramak bölüminiň gözegçilik çykdajylaryny ep-esli tygşytlaýar we gözegçilik netijeliligini ýokarlandyrýar.Esasan şäher funksional sebite gözegçilik etmek, senagat kärhanalarynyň araçäk gözegçiligi, gurluşyk meýdançasynyň araçägine gözegçilik etmek üçin ulanylýar.

Ulgam düzümi

Ulgam bölejiklere gözegçilik ulgamyndan, seslere gözegçilik ulgamyndan, meteorologiki gözegçilik ulgamyndan, wideo gözegçilik ulgamyndan, simsiz geçiriş ulgamyndan, elektrik üpjünçiligi ulgamyndan, maglumatlary gaýtadan işleýiş ulgamyndan we bulut maglumatlaryna gözegçilik we dolandyryş platformasyndan durýar.Gözegçilik kiçi stansiýasy, atmosfera PM2.5, PM10 gözegçiligi, daşky gurşawyň temperaturasy, çyglylyk we ýeliň tizligi we ugruna gözegçilik, ses gözegçiligi, aşa hapalaýjylaryň wideo gözegçiligi we wideo düşürmek (zäherli we zyýanly gaz gözegçiligi) ýaly dürli funksiýalary birleşdirýär. islege bagly);Maglumat platformasy, her bir kiçi stansiýa we maglumat duýduryşyny gaýtadan işlemek, ýazga almak, talap, statistika, hasabat çykyşy we beýleki funksiýalara gözegçilik etmek ýaly internet arhitekturasy bilen torlaýyn platforma bolup durýar.

Tehniki görkezijiler

Ady Model Ölçeg aralygy Karar Takyklyk
Daşky gurşawyň temperaturasy PTS-3 -50+ 80 ℃ 0,1 ℃ ± 0,1 ℃
Otnositel çyglylyk PTS-3 0 0,1% ± 2% (≤80%)
± 5% (> 80%)
Ultrases şemalyň ugry we ýeliň tizligi EC-A1 0360 ° 3 ° ± 3 °
070m / s 0,1 m / s ± (0,3 + 0.03V) m / s
PM2.5 PM2.5 0-500ug / m³ 0.01m3 / min ± 2%
Jogap bermek wagty≤10s
PM10 PM10 0-500ug / m³ 0.01m3 / min ± 2%
Jogap bermek wagty≤10s
Sesi datçigi ZSDB1 30 ~ 130dB
Quygylyk aralygy: 31.5Hz ~ 8kHz
0.1dB D 1.5dBŞowhun
Gözegçilik ýaýy TRM-ZJ 3m-10moptional Daşarda ulanmak Ningyldyrymdan goraýan enjam bilen poslamaýan polat gurluşy
Gün elektrik üpjünçiligi ulgamy TDC-25 Kuwwat 30W Gün batareýasy + zarýad berilýän batareýa + goraýjy Meýletin
Simsiz aragatnaşyk gözegçiligi GSM / GPRS Sgort / orta / uzak aralyk Mugt / tölegli geçirim Meýletin

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Daşarky ultrases derejeli metr

   Daşarky ultrases derejeli metr

  • Göçme köp parametrli geçiriji

   Göçme köp parametrli geçiriji

   Önümiň artykmaçlyklary 1. Bir maşyn dürli maksatly datçikleri ulanmak üçin giňeldilip bilinýän köp maksatly;2. Sokuň we oýnaň, elektrodlary we parametrleri awtomatiki kesgitläň we iş interfeýsini awtomatiki üýtgediň;3. Ölçeg takyk, sanly signal analog signalyň ýerini alýar we hiç hili päsgelçilik ýok;4. Amatly işlemek we ergonomiki dizaýn;5. Interfeýsi arassalaň we ...

  • Arassa MD110 Ultra inçe sanly magnit gyjyndyryjy

   Arassa MD110 Ultra inçe sanly magnit gyjyndyryjy

   Aýratynlyklary ● 60-2000 rpm (500ml H2O) ● LCD ekranda işlemek we sazlamak ýagdaýy görkezilýär ● 11mm ultra inçe göwrüm, durnukly we giňişlik tygşytlaýjy ● Ümsüm, ýitgi ýok, tehniki hyzmat ● Sagadyň ugry boýunça we sagat tersine (awtomatiki) kommutator tim Taýmer sazlamasy CE CE spesifikasiýalaryna laýyk gelýär we elektrokimiki ölçeglere päsgel bermeýär environment 0-50 ° C gurşawy ulanyň ...

  • WGZ-500B, 2B, 3B, 4000B Göçme Turbidity Meter

   WGZ-500B, 2B, 3B, 4000B Göçme Turbidity Meter

   Aýratynlyklary low Pes woltly görkeziji we awtomatiki ýapmak funksiýasy bilen göçme, AC we DC tok üpjünçiligi.Seriýa RS232 aragatnaşyk interfeýsi mikro printer bilen birikdirilip bilner.● Mikrokompýuter pes kuwwatly konfigurasiýa, duýgur klawiatura, arka yşykly LCD ekran, senäni, wagty, ölçeg bahasyny we ölçeg birligini görkezip biler.● Ölçeg aralygy el bilen saýlanyp ýa-da awtomat ...

  • Basyş (dereje) geçirijiler Suwuk dereje datçigi

   Basyş (dereje) geçirijiler Suwuk dereje datçigi

   Aýratynlyklary pressure Basyş deşigi ýok, boşluk tekizligi ýok;Signal Signal çykyş görnüşleriniň dürli görnüşleri, naprýa; eniýe, tok, ýygylyk signallary we ş.m. ● precokary takyklyk, ýokary güýç;● Arassaçylyk, masştablara garşy Tehniki görkezijiler Elektrik üpjünçiligi: 24VDC Çykyş signaly: 4 ~ 20mA, 0 ~ 10mA, 0 ~ 20mA, 0 ~ 5V, 1 ~ 5V, 1 ~ 10k ...

  • Bir nokatly diwara gurlan gaz duýduryşy

   Bir nokatly diwara gurlan gaz duýduryşy

   Tehniki parametr ● Sensor: katalitik ýanmak ● Jogap beriş wagty: ≤40s (adaty görnüş) ● Iş görnüşi: üznüksiz işlemek, ýokary we pes duýduryş nokady (sazlap bolýar) ● Analog interfeýs: 4-20mA signal çykyşy [opsiýa] ● Sanly interfeýs: RS485-awtobus interfeýsi [opsiýa] ● Ekran tertibi: Grafiki LCD ● Duýduryş tertibi: Sesli duýduryş - 90dB-den ýokary;Lightagty duýduryş - intensokary güýçli zolaklar ● Çykyş gözegçiligi: re ...