• Mikrokompýuter awtomatiki kalorimetr

Mikrokompýuter awtomatiki kalorimetr

Gysga düşündiriş:

Mikrokompýuter awtomatiki kalorimetr, kömür, koks we nebit we beýleki ýanýan materiallaryň kaloriki bahasyny ölçemek üçin elektrik energiýasy, kömür, metallurgiýa, nebithimiýa, daşky gurşawy goramak, sement, kagyz öndürmek, ýer öndürmek, ylmy gözleg edaralary we beýleki senagat pudaklary üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bir, ulanylyş gerimi

Mikrokompýuter awtomatiki kalorimetr, kömür, koks we nebit we beýleki ýanýan materiallaryň kaloriki bahasyny ölçemek üçin elektrik energiýasy, kömür, metallurgiýa, nebithimiýa, daşky gurşawy goramak, sement, kagyz öndürmek, ýer öndürmek, ylmy gözleg edaralary we beýleki senagat pudaklary üçin amatlydyr.

GB / T213-2008 "Kömür ýylylygy kesgitlemek usuly" laýyklykda

GB / T384 "Nebit önümleriniň kaloriki bahasyny kesgitlemek"

JC / T1005-2006 "Sement gara çig malyň kaloriki bahasyny kesgitlemek usuly"

ASTM D5865-2010 "Kömüriň we koksyň kömüriniň umumy kaloriki bahasy üçin synag usuly"

GB / T30727-2014 "Gaty biomassanyň ýangyjynyň kaloriki bahasyny kesgitlemek usuly"

ISO 1928-2009 "Gaty mineral ýangyçlar - Jemi bahany kesgitlemek we bomba kalorimetri bilen arassa kaloriki bahany hasaplamak" talaplary.

Funksiýa aýratynlyklary

Esasan hemişelik temperatura kalorimetriýa ulgamyndan we bir çipli mikrokompýuter dolandyryş ulgamyndan durýar.Bir çipli mikrokompýuter ulgamy tarapyndan dolandyrylýan we maglumatlary gaýtadan işlemäge ukyply ýokary awtomatiki ýylylyk ölçeg guraly.

Bu gural esasan kömür, nebit, himiýa, iýmit, agaç we beýleki ýanýan material kaloriki bahasyny ölçemek üçin, şol bir wagtyň özünde degişli ýokary kaloriki bahany we pes kaloriki bahany öwürmek üçin ulanylýar.

Amerikan tehnologiýa duýgur görnüşli LCD ekrany, integral gurnama usulyny kabul ediň, duýgur ekranyň berkligini üpjün ediň.

Infragyzyl tehnologiýa, sensor ekrany has berk etmek üçin CRT displeý materialy.Köp gatlakly birleşdirilen film örtügi, iň oňat ýagdaýa ýetmek üçin reňkleriň ýoýulmagyny, şöhlelenmegini we aýdyňlygyny üpjün edýär, duýgur induksiýa, ýokary ýerleşiş takyklygy, 90% -e çenli täsirli garşylykly ýer, ömri 10 ýyla çenli dowam edip biler.

Daşarky kompýuter bolmasa hytaý nyşanlary gönüden-göni işledilip bilner.1000-den gowrak maglumat saklap, ýyladyş egrisini görkezip biler.

Öňdebaryjy ýeke çip mikrokompýuter ulgamyny kabul ediň, amal doly awtomatiki, el bilen işlemek, ýüklemek we kislorod etmeli, gural mukdarda suw sanjymyny, awtomatiki garyşmagy, ot almagy, çykaryş netijelerini, drena and we beýleki işleri awtomatiki usulda tamamlaýar.

Möhüm gurluş, ygtybarly öndürijilik, pes şowsuzlyk derejesi.Netijeler takyk we täsin sowadyş düzediş ulgamy guralyň uzak wagtlap işleýşiniň durnuklylygyny üpjün edýär.

Mikrokompýuter tarapyndan dolandyrylýan kömüriň hili, adam bilen maşynlaryň özara täsiri, ýagny okuw barada hasabat berip biler.Awtomatiki suw sanjym, zeýkeş, suwuň temperaturasyny sazlamagyň zerurlygy ýok, diňe kislorod bombasyny barrele salyň, gural ähli synag işlerini awtomatiki tamamlar.

Gurallaryň işleýşiniň uzak möhletli durnuklylygyny üpjün etmek üçin takyk gurluş, täsin sowadyş düzediş ulgamy.Guralyň içindäki we daşyndaky temperatura tapawudynyň milli standartyň talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin daşky gurşawyň temperaturasynyň üýtgemegine doly täsir etmeýän elektron sowadyjy amal.Uzak wagtlap üznüksiz işläp biler.

Çalt synag tizligi, synag döwri min8min (çalt usul) min15min, GB / T384 "Nebit önümleriniň kaloriki bahasyny kesgitlemek" standartyna, GB / T213-2008 "Kömüriň kaloriki bahasyny kesgitlemek usuly "talaplar.

Önüm, hatda agyr şertlerde-de ajaýyp öndürijiligi we ygtybarlylygy üpjün edýär.

Automokary derejeli awtomatlaşdyrma, oturdylan konteýner çelek suwuny awtomatiki ulanmak, gural çeleginiň içindäki we daşyndaky temperatura tapawudyna awtomatiki gözegçilik etmek, synagyň ähli prosesini awtomatiki tamamlamak.

Maglumatlary gaýtadan işlemegiň baý funksiýalary, ulanyjylar taryhy synag maglumatlary, günüň maglumatlary, paralel nusga maglumatlary we ş.m. aňsatlyk bilen sorap bilerler.
Üç, tehniki parametrler:

Atylylyk kuwwaty takmynan 10500 J / K.
Temperatura diapazony 0 ~ 60 ℃
Kislorod bomba kuwwaty 300ml
Jogap bermek wagty <4 S.
Kislorod basyşy 2.8 ~ 3.2 MPa
Karar 0.0001 ℃
Basyşyň öndürijiligi suw basyşy 20MPa
Çyzyklylyk <5 0.08% temperatura aralygynda ýokarlanýar
Agram 25 Kg
Temperaturany ölçemegiň ýalňyşlygy takyklygy, her 5 ℃ temperaturanyň ýokarlanmagy üçin ± 0.003 ..
Ölçegleri 660mm × 500mm × 500mm
Naprýatageeniýe AC220V ± 10%
Çyglylyk 80% ýa-da ondanam az
Kuwwat 30 w
Ot alma naprýa .eniýesi AC24V
Ot almagyň wagty 5S

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Arassa MD110 Ultra inçe sanly magnit gyjyndyryjy

   Arassa MD110 Ultra inçe sanly magnit gyjyndyryjy

   Aýratynlyklary ● 60-2000 rpm (500ml H2O) ● LCD ekranda işlemek we sazlamak ýagdaýy görkezilýär ● 11mm ultra inçe göwrüm, durnukly we giňişlik tygşytlaýjy ● Ümsüm, ýitgi ýok, tehniki hyzmat ● Sagadyň ugry boýunça we sagat tersine (awtomatiki) kommutator tim Taýmer sazlamasy CE CE spesifikasiýalaryna laýyk gelýär we elektrokimiki ölçeglere päsgel bermeýär environment 0-50 ° C gurşawy ulanyň ...

  • Laboratoriýa önümleri ýörite laboratoriýa dürli gurallary we enjamlary goldaýar

   Laboratoriýa önümleri ýörite laboratoriýany goldaýar v ...

   Beýannama Biz dürli laboratoriýa gurallaryny berip bileris.Satyn alyş sanawyňyzy bermek üçin gönüden-göni biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz we men size teklip edýärin.Önümleriň sanawy Ölçeg käsesi Iýmitlendiriji guty Lagym arassalaýjy reagent Ölçeg turbasy Resistor peç Himiki bejeriş reagenti Bir käse ölçemek Suw wannasy ...