• Göçme köp parametrli geçiriji

Göçme köp parametrli geçiriji

Gysga düşündiriş:

1. Bir maşyn dürli maksatly datçikleri ulanmak üçin giňeldilip bilinýän köp maksatly;
2. Sokuň we oýnaň, elektrodlary we parametrleri awtomatiki kesgitläň we iş interfeýsini awtomatiki üýtgediň;
3. Ölçeg takyk, sanly signal analog signalyň ýerini alýar we hiç hili päsgelçilik ýok;
4. Amatly işlemek we ergonomiki dizaýn;
5. Arassa interfeýs we ýokary çözgütli LCM dizaýny;
6. Hytaý we Iňlis menýulary bilen işlemek aňsat, sanly signal analog signalyň ýerini alýar we hiç hili päsgelçilik ýok.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň artykmaçlyklary

1. Bir maşyn dürli maksatly datçikleri ulanmak üçin giňeldilip bilinýän köp maksatly;
2. Sokuň we oýnaň, elektrodlary we parametrleri awtomatiki kesgitläň we iş interfeýsini awtomatiki üýtgediň;
3. Ölçeg takyk, sanly signal analog signalyň ýerini alýar we hiç hili päsgelçilik ýok;
4. Amatly işlemek we ergonomiki dizaýn;
5. Arassa interfeýs we ýokary çözgütli LCM dizaýny;
6. Işlemek aňsat, hytaý we iňlis menýulary bilen takyk, sanly signal analog signalyň ýerini alýar we hiç hili päsgelçilik ýok.

Tehniki parametr

Gorag derejesi

Gaty gurşawda ulanmak üçin amatly IP67

Interfeýsi görkeziň

Hytaý we Iňlis menýulary, programma erkin geçýär

Elektrik üpjünçiligi

4 AA batareýalary;batareýanyň ömri:> 200 sagat

Maglumat geçirmek

Maglumatlary kompýutere ýa-da USB porty arkaly fleş ýadyna göçürip alyp bolýar

Ölçeg tertibi

Üznüksiz ölçeg tertibi ýa-da basmak we okamak ölçeg mod

Bir esasy dikeldiş funksiýasy

Zawod sazlamalaryny ýa-da zawod kalibrlemesini bir düwme arkaly dikeldip biler


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Toplumlaýyn ýel tizligi we ugur datçigi

   Toplumlaýyn ýel tizligi we ugur datçigi

   Giriş Windeliň tizligi we ugur datçigi ýel tizliginiň datçiginden we ýel ugrunyň datçisinden durýar.Windel tizligi datçigi adaty üç käse ýel tizligi datçiginiň gurluşyny kabul edýär we ýel käsesi ýokary güýçli we oňat başlangyç bilen uglerod süýümli materialdan ýasalýar;käsä salynýan signal işleýiş bölümi, şemal boýunça degişli ýel tizliginiň signalyny çykaryp biler ...

  • Göçme el göteriji howa menzili

   Göçme el göteriji howa menzili

   Aýratynlyklary ◆ 128 * 64 uly ekranly LCD temperaturany, çyglylygy, ýeliň tizligini, ýeliň ortaça tizligini, ýeliň iň ýokary tizligini, ýeliň ugruny we howa basyşynyň bahasyny görkezýär;Capacity Uly göwrümli maglumat saklaýjy, 40960 howa maglumatyny saklap bilýär (maglumatlary ýazmagyň aralygy 1 ~ 240 minut arasynda kesgitlenip bilner);Easy Maglumatlary aňsat göçürip almak üçin uniwersal USB aragatnaşyk interfeýsi;◆ Diňe 3 AA batareýasy gerek: az energiýa sarp etmek ...

  • Mikrokompýuter awtomatiki kalorimetr

   Mikrokompýuter awtomatiki kalorimetr

   Bularyň biri, mikrokompýuteriň awtomatiki kalorimetri elektrik energiýasy, kömür, metallurgiýa, nebithimiýa, daşky gurşawy goramak, sement, kagyz öndürmek, ýerüsti, ylmy gözleg edaralary we beýleki senagat pudaklary kömüriň, koksyň we nebitiň we beýleki kaloriki bahasyny ölçemek üçin amatlydyr. ýangyjy materiallar.GB / T213-2008 "Kömür ýylylyk kesgitleme usuly" GB ...

  • Göçme nasos sorujy ýeke gaz detektory

   Göçme nasos sorujy ýeke gaz detektory

   Ulgam beýany Ulgam konfigurasiýasy 1. Tablisa 1 Göçme nasos sorujy ýeke gaz detektorynyň material sanawy Gaz detektory USB zarýad berijisi, açylandan soň derrew materiallary barlaň.“Standard” zerur esbaplar.Islege görä islegiňize görä saýlanyp bilner.Kalibrlemek, duýduryş parametrlerini düzmek ýa-da duýduryş ýazgysyny okamak zerurlygy ýok bolsa, goşmaça hasap satyn almaň ...

  • Awtobus geçiriji görkezmeler

   Awtobus geçiriji görkezmeler

   485 Gysgaça syn 485, senagat aragatnaşygynda giňden ulanylýan seriýaly awtobusyň bir görnüşidir.485 aragatnaşyga diňe iki sim gerek (A setir, B setir), uzak aralyga geçiriş goralýan öwrümli jübütleri ulanmak maslahat berilýär.Nazary taýdan 485 aralyk iň ýokary aralyk 4000 fut, iň ýokary geçiriş tizligi 10Mb / s.Deňagramly öwrümli jübütiň uzynlygy t bilen ters proporsionaldyr ...

  • Göçme goşma gaz detektory

   Göçme goşma gaz detektory

   Ulgam görkezmesi Ulgam konfigurasiýasy.Enjam satyn almak üçin standart konfigurasiýa hökmany zat.Meýletin konfigurasiýa, zerurlyklaryňyza görä aýratyn düzülýär, eger y ...